Oudercommissie

Introductie Oudercommissie

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. Ook Christelijk kinderdagverblijf Jiddo heeft een oudercommissie. Hieronder zullen we uitleggen wat de oudercommissie is, hoe ze te werk gaan wat de doelstelling is, de taken en werkwijze.

Hoe en wat

Wat doet een OC? Wij zijn ouders van kinderen die op Christelijk Kinderdagverblijf Jiddo zitten, en nemen deel aan de commissie vanuit interesse en betrokkenheid bij de kwaliteit van de opvang. De OC vertegenwoordigt de ouders van Christelijk Kinderdagverbijf Jiddo en behartigt de belangen. De belangrijkste taak van de OC is de kwaliteit van de opvang te bewaken en te verbeteren. Hiervoor brengen we (on)gevraagd advies uit aan de houder. De werkwijze, rechten en plichten van de OC zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement (Zie link).

Zoals gesteld mag de OC ongevraagd advies uitbrengen en is de taak breed: de kwaliteit van de opvang bewaken en verbeteren. Daarnaast wordt de OC ook gevraagd om advies: tarieven, risico inventarisatie en een klachtenreglement zijn de afgelopen periode de revue gepasseerd. De OC krijgt van houder een verzoek tot advies inclusief termijnen waarbinnen te reageren. Vervolgens wordt het besproken in een OC-vergadering. Dit resulteert in een advies richting de houder.

Doelstelling

Het doel van de OC is de ouders te vertegenwoordigen en de belangen van de kinderen en de ouders van Kinderopvang Jiddo zo goed mogelijk te behartigen. Ook adviseert de OC de houder ten aanzien van het kwaliteitsbeleid.

Taken

De belangrijkste taak van de OC is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouders willen we natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen en dit kan door ons als OC sterk te maken voor bepaalde zaken. De OC, draagt er zorg voor dat de belangen van de groep ouders van kinderen die op Christelijk kinderdagverblijf Jiddo zitten zo goed mogelijk worden behartigd. Om de belangen te behartigen kan de OC gevraagd en ongevraagd advies geven aan de houder van Jiddo. De OC heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het gebied van: Prijswijzigingen, risico inventarisatie, veiligheid, gezondheid, klachtenregeling en uitvoering kwaliteitsbeleid. De OC is dus bevoegd om gevraagd, maar ook ongevraagd, over de hierboven genoemde onderwerpen te adviseren. Van een advies van de OC mag door de houder alleen worden afgeweken als schriftelijk en gemotiveerd aangegeven kan worden dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

Werkwijze

De OC komt 4 keer per jaar bijeen om te vergaderen. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt, deze zijn voor alle ouders op aanvraag verkrijgbaar bij de houder van Jiddo.

Het is de bedoeling dat elke locatie een OC heeft, helaas is het vinden van leden voor elke locatie een beste klus. Wij hebben daarom gekozen om samen te vergaderen en te overleggen, maar wel leden welke specifiek bij een locatie behoren. De leden brengen dan voor hun eigen locatie hun punten en adviezen in, toch biedt het ruimte om met meerdere mensen te overleggen en ideeën te spuien.

Mocht u nog interesse hebben om deel te nemen aan een OC, voor BSO het Anker en Jiddo (noordbargerstraat) en onze voorscholen zijn wij nog hard op zoek, u kunt u aanmelden bij onze pedagogisch medewerkers.

Leden

20140901_003740

Stephan (Secretaris)

Annemiek Schoonbeek (Lid)

Annemiek (Lid)

Petra van Lienden (Lid)

Esther Melenberg (Lid)

Roulerend voorzitterschap

Ten slotte

Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen of interesse in een functie, neem dan contact op met de oudercommissie.

Reglement oudercommissie

Huishoudelijk Reglement